آغاز ریاست چین بر شورای امنیت سازمان ملل؛ پکن برای مهار بحران غزه چه خواهد کرد؟


نیویورک – ایرنا- ریاست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل برغم ناتوانی این شورا به دلیل ممانعت برخی اعضای آن در تصویب قطعنامه‌ای برای برقراری آتش بس فوری در غزه، اکنون به کشور چین، یکی از اعضای دائم این شورا برای ماه جاری میلادی یعنی نوامبر رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85277070/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86