کاهش نزولات جوی، چین را به واردات شدید گندم سوق داد


تهران- ایرنا- کمبود شدید نزولات جوی در چین طی سال جاری زراعی سبب شده است تا این کشور میزان واردات گندم را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85276463/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%AF